Medezeggenschapsraad

Wettelijk is het een verplichting voor iedere school een Medezeggenschapsraad (MR) te hebben.

Via de medezeggenschapsraad (MR) hebben ouders formeel inspraak in het beleid van de school. De MR, bestaande uit drie personeelsleden en drie ouders, bespreekt alle zaken die zich in de school voordoen. Het kunnen zaken zijn die de MR zelf op de agenda zet, maar ook stukken die aangedragen zijn door de directie. Bijvoorbeeld bij het schoolformatieplan, een nieuw schoolplan, het financieel beleid en de tekst van een nieuwe schoolgids heeft de MR advies- of instemmingsrecht. De taken en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad zijn nauwkeurig omschreven in het reglement.

 

Elk jaar treden twee leden van de MR af, te weten één ouder en één leerkracht volgens een rooster van aftreden en worden nieuwe verkiezingen uitgeschreven.

De Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen heeft ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), waarin de onder dit bestuur staande scholen worden vertegenwoordigd door personeelsleden en ouders.

 Kindcentrum De Bouwsteen

Directeur: Carla Jansen

Hardenberg 8
9684 AM, Finsterwolde

Telefoon: 0597 33 15 70
kcbouwsteen@sooog.nl