Onze Visie

 

Onze visie, kernwaarden en missie

Kindcentrum De Bouwsteen is een openbare basisschool. Wij staan volledig achter de doelstellingen van het openbaar onderwijs. KC De Bouwsteen is een ontmoetingsplek voor alle kinderen, ongeacht de sociale afkomst, levensbeschouwing, cultuur en/of etniciteit. Ieder wordt in zijn waarde gelaten, er bestaat tolerantie ten opzichte van andere meningen en ieder wordt met respect tegemoet getreden.

Kernwaarden

- Plezier

- Samenwerken

- Verantwoordelijkheid

- Veiligheid

 

 Visie

Vanuit onze visie op de ontwikkeling van kinderen zijn we voortdurend van en met elkaar aan het leren. Dit betekent dat we ons onderwijs voortdurend aanpassen. Omgekeerd betekent het eveneens dat onze visie op de ontwikkeling van kinderen en het onderwijs niet voor de eeuwigheid vastligt. Ook die verandert van tijd tot tijd en kan dus regelmatig worden aangepast. De kernwaarden zijn het uitgangspunt van onze visie.

 

De kracht van plezier

Deze kernwaarde staat niet voor niets bovenaan. Heb je plezier in wat je doet, dan ontstaat oprechte betrokkenheid. Dit vinden wij een belangrijke voorwaarde om tot leren te komen.  Plezier stimuleert de intrinsieke motivatie van een kind en leidt tot het nemen van verantwoordelijk voor het eigen leerproces. Samen plezier hebben, zorgt voor verbinding en een veilig gevoel. We zien een kind ’s morgens graag lachend binnenkomen en aan het eind van de dag weer lachend naar huis gaan.  

Plezier geeft mij energie.

 

Het succes van samenwerken

Op alle niveaus willen we professioneel samenwerken: met leerlingen, ouders, collega’s en externe partners. Samenwerken is niet alleen hulp geven en krijgen, maar ook overleggen en luisteren naar elkaar. Voorwaarde hiervoor is elkaar accepteren en respecteren. Net als in een sportteam bereik je met samenwerken de mooiste resultaten.

Voor onze leerlingen vinden wij het leren samenwerken van belang bij de ontwikkeling van hun sociale vaardigheden voor nu en voor de toekomst.  

Ik leer van jou en jij leert van mij.

 

Het belang van verantwoordelijkheid

We zorgen ervoor dat onze leerlingen vaardigheden en attitudes ontwikkelen, die zij nodig hebben bij het nemen van verantwoordelijkheden op hun weg naar volwassenheid. We stimuleren onze leerlingen verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces. Onder verantwoordelijkheid verstaan wij het bewust zijn van de impact van het eigen handelen en de keuzes die daarin gemaakt worden. Dit betekent dat we keuzes kunnen verantwoorden, kunnen beredeneren en onderbouwen. Het geven van verantwoordelijkheid bij het leerproces zorgt voor motivatie, betrokkenheid en bevordert de zelfstandigheid.  

Leer mij het zelf doen.

 

De waarde van veiligheid

Je veilig voelen en mogen zijn wie je bent, zijn belangrijke aspecten om jezelf te kunnen ontwikkelen. Goed kunnen leren en werken kan alleen in een sociaal en fysiek veilige omgeving. Belangrijk hierbij is dat iedereen rekening houdt met elkaar, elkaar respecteert en zich kwetsbaar mag opstellen. Wij zorgen voor een klimaat waarin kinderen zich thuis voelen, zichzelf mogen zijn, aardig zijn voor elkaar en waarin proactief wordt gewerkt aan sociale vaardigheden en emotionele ontwikkeling. We onderschrijven de uitgangspunten van de pedagogische visie van de Vreedzame school. 

Ik mag zijn wie ik ben.

 

Missie

Kindcentrum De Bouwsteen……..meer dan onderwijs alleen.

 

 

 Kindcentrum De Bouwsteen

Directeur: Carla Jansen

Hardenberg 8
9684 AM, Finsterwolde

Telefoon: 0597 33 15 70
kcbouwsteen@sooog.nl